Algemene voorwaarden voor in-company trainingen

Versie: 19-07-2017

Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van opdrachtnemer) aan opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Weegenaar Trainingen

Opdracht: de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie.

Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, bijeenkomsten, workshops, presentaties.

1. Werkzaamheden

De werkzaamheden voor een in-company training/opleiding kunnen bestaan uit:

  • Voorbereidingswerkzaamheden en onderzoek, zoals oriëntatie op de werkplek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een trainingsprogramma en analysewerkzaamheden. Een dagdeel voorbereiding omvat 3,5 uur
  • Uitvoeren van de training/opleiding; een dagdeel training/opleiding bevat maximaal 3,5 uur trainingstijd
  • Besprekingen, zoals inhoudelijke voorbesprekingen, voortgangsbesprekingen en evaluatiegesprekken
  • Andere (leer)interventies.

De werkzaamheden die hierboven omschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het dagdeel- en/of uurtarief dat in de offerte is aangegeven. Het eerste kennismakings-/acquisitiegesprek is gratis

2. Training/opleidingsmateriaal

Standaard trainingsmateriaal is in de prijs van de training/opleiding inbegrepen, tenzij anders vermeld in de offerte, het voorstel of de opdrachtbevestiging. Voor het ontwikkelen van niet- standaardoefeningen en -syllabi worden aparte (prijs)afspraken gemaakt.

Het copyright berust bij de opdrachtnemer.

Eigendom van het cursusmateriaal berust bij de opdrachtgever, tenzij daarover separate afspraken worden gemaakt.

3. Garantiebeperking

Opdrachtnemer zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die de opdrachtnemer met de opdrachtgever aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

4. Evaluaties

Opdrachtnemer hanteert het gebruik van de door deelnemers in te vullen cursus-en trainers evaluaties, en onderneemt actie indien de uitkomsten daartoe aanleiding geven.

5. Meerwerk

Meerwerk omvat werkzaamheden die de niet in de oorspronkelijke offerte zijn opgenomen en die wel noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opleiding of daartoe kunnen bijdragen. Het betreft doorgaans onvoorziene werkzaamheden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze extra werkzaamheden uit te voeren en in rekening te brengen. Het in rekening gebracht meerwerk zal nooit meer dan 10% afwijken van de offerte zonder overleg met opdrachtgever.

6. Trainingsruimte en hulpmiddelen

De opdrachtgever zorgt voor een geschikte trainingsruimte met minimaal een scherm/lege witte muur, flipover of whiteboard. De opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen, zoals video-apparatuur, TV, afspeelapparatuur, etc. De kosten voor trainingsruimte en hulpmiddelen zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dit anders is afgesproken.

7. Verblijfkosten

Verblijfkosten, indien daarvan sprake is, van trainers/acteur en deelnemers zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Reiskosten

Voor reiskosten wordt € 0,33 per kilometer gerekend vanaf het adres van de opdrachtnemer te Groningen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. De benodigde reistijd wordt alleen berekend als daar met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over zijn gemaakt.

9. Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers aan de training/opleiding is gebonden aan een maximum dat met de opdrachtgever is afgesproken.

10. Reservering

De voorgestelde data zijn na wederzijds overleg en onze schriftelijke bevestiging definitief gereserveerd.

11. Bedenktijd

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben hierna 14 dagen bedenktijd om de opdracht te annuleren/in te trekken.

12. Annuleringstermijn

De opdrachtgever van een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.

Bij annulering van de training/opleiding door de opdrachtgever brengt opdrachtnemer kosten in rekening:

  • Tussen 10 tot 6 weken voor aanvangsdatum training/opleiding: 20 % van het totaal (exclusief opties) uit de begroting van de opdrachtbevestiging.
  • Tussen 6 tot 2 weken voor aanvangsdatum training/opleiding: 50 % van het totaal (exclusief opties) uit de begroting van de opdrachtbevestiging.
  • Korter dan 2 weken voor aanvangsdatum training/opleiding: 100 % van het totaal (exclusief opties) uit de begroting van de opdrachtbevestiging.

De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door opdrachtnemer toegezonden facturen.

Verzetten/verplaatsen van de training/opleiding is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de training/opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde bedrag met betrekking tot de training/opleiding of de deelnemer.

13. Overmacht

Bij situaties van overmacht waardoor een training/opleiding niet conform de opdrachtgeving kan worden uitgevoerd, zal opdrachtnemer – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal opdrachtnemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training/opleiding alsnog zal worden gegeven. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit situaties van overmacht. Een opdrachtgever kan niet kosteloos een training/opleiding annuleren, of de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege situaties van overmacht.

14. Klantvragen

Vragen van welke aard dan ook beantwoord ik zo snel als mogelijk doch binnen 5 werkdagen. Mocht uw vraag meer tijd nodig hebben dan ontvangt u van mij een bericht daarover.

15. Betalingstermijn

Facturering vindt plaats na voltooien van de training/opleiding. De betalingstermijn is 30 dagen. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan opdrachtnemer.

16. Vrijgesteld van BTW

Opdrachtnemer is door het CRKBO erkend als verstrekker van wettelijk erkende opleidingen. Beroepsopleidingen van opdrachtnemer zijn daardoor vrijgesteld van BTW. De opdrachtgever draagt hierover geen omzetbelasting af.

17. Reclamecode

Opdrachtnemer respecteert de reclamecode voor cursussen: reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert respectievelijk onder welke auspiciën de cursus plaatsvindt en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten.

18. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door deelnemers of door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door opdrachtnemer, en/of voor opdrachtnemer werkzame personen, vertrouwelijk behandeld. Opdrachtnemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

19. Algemene Bepalingen

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor opdrachtnemer niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door de opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

Schuiven naar boven