Trainingen van Weegenaar

Kennis van de juridische aspecten van de Jeugdwet is onontbeerlijk voor iedereen die in het sociaal domein te maken heeft met deze wet. Denk bijvoorbeeld aan toestemmingsvereiste bij het bieden van zorg of onderwijs, het aanleggen van een dossier en de wet-en regelgeving rondom informatie-uitwisseling bij (vermoedens van) kindermishandeling. In deze training wordt hierop ingegaan en mede aan de hand van casuïstiek worden deelnemers actief aan het denken gezet.

Een (echt)scheiding is veelal een probleem voor betrokken kinderen. Als er veel conflicten gepaard gaan met die scheiding, ontaarden echtscheidingen ook regelmatig in vechtscheidingen. In een complexe scheiding zijn vaak veel verschillende partijen betrokken met elk eigen belangen. Een ingewikkelde situatie die de betrokken kinderen ernstig kan beschadigen. Met name voor professionals in onderwijs en jeugdzorg is het moeilijk om te weten hoe ze zich tot ouders en kind moeten verhouden om die beschadiging te voorkomen of te beperken. Deze training biedt een basis aan specifieke kennis en kunde op zowel praktisch, juridisch en sociaal-emotioneel terrein.

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met een meldcode. In zo’n meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Het signaleren is één van die stappen, maar hoe ga je daarna als professional het gesprek aan? En vanaf 1 januari 2019 verandert er iets in die Wet op de meldcode.

Schuiven naar boven